Fijn om te weten

TERMS & CONDITIONS

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op en maken deel uit van de door Home of Recruitment BV (hierna te noemen HOR), tevens handelend onder namen Salesrecruiters, Marketingrecruiters en Interimrecruiters, gemaakte offertes, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de diensten van of aangeboden door HOR.

1.2 Deze AV hebben 1 mei 2022 als ingangsdatum, waarbij alle eerder door Salesrecruiters uitgebrachte algemene voorwaarden komen te vervallen.

1.3 Afwijkingen op deze AV zijn slechts geldig indien deze zijn opgenomen in de overeenkomst. Deze afwijkingen zijn altijd slechts éénmalig geldig voor uitsluitend het betreffende geval, hieraan kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene- of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Voor zover deze AV niet ter hand zijn gesteld kunnen deze op verzoek worden toegezonden.

Artikel 2 Totstandkoming van opdrachten

2.1 Aanbiedingen welke zijn gedaan door HOR zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand nadat * Een opdracht schriftelijk is bevestigd door beide partijen, of * De wederpartij ofwel ontvanger van deze Algemene Voorwaarden een door HOR voorgedragen kandidaat uitnodigt voor een gesprek

In dat geval zijn de bepalingen uit de aanbieding van toepassing.

2.2 Een opdracht tussen HOR en opdrachtgever komt ook tot stand op het moment dat opdrachtgever een voorgedragen kandidaat uitnodigt.

2.3 Assessments en/of advertenties worden alleen ingezet indien deze uitdrukkelijk overeen zijn gekomen in de overeenkomst en/of in de aanvullende afspraken. De kosten van deze assessments en/of advertenties zullen worden gefactureerd aan de opdrachtgever.

Artikel 3 Recruitmentfee en betaling

3.1 Alle door HOR opgegeven bedragen zijn exclusief BTW en eventuele overeengekomen kosten van advertenties, assessments en andere diensten.

3.2 De recruitmentfee is gebaseerd op het totale vaste bruto jaarinkomen van de kandidaat. Ongeacht het dienstverband wordt dit gebaseerd op een full time dienstverband (gedefinieerd als 40 uur per week) en een volledig jaar. Onder vaste jaarinkomen wordt mede verstaan het vakantiegeld (gedefinieerd als een volle maand), (een eventuele) dertiende maand en andere vaste emolumenten. Indien er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar van een andere vorm van samenwerking tussen kandidaat en opdrachtgever, dan wordt het streefsalaris waarvoor de kandidaat is aangeboden dan wel, bij gebrek hieraan, het laatst genoten werkelijke salaris van kandidaat gehanteerd als basis voor facturatie.

3.3 Op verzoek van HOR dient de opdrachtgever een kopie van de arbeidsovereenkomst of andere samenwerkingsovereenkomst met de kandidaat aan HOR te verstrekken, zodat de recruitmentfee kan worden bepaald.

3.4 De recruitmentfee wordt gefactureerd zodra er sprake is van een plaatsing. Er is sprake van een plaatsing op het moment dat er een mondelinge of schriftelijke arbeidsovereenkomst of andersoortige samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen kandidaat en opdrachtgever. Onder andersoortige samenwerking wordt bedoeld elke vorm van samenwerking tussen klant en opdrachtgever zoals maar niet beperkt tot ZZP of Freelance.

3.5 Opdrachtgever dient facturen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.6 Na het verstrijken van de in artikel 3.5 genoemde betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is dan aan HOR de wettelijke handelsrente verschuldigd.

3.7 Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is HOR gerechtigd om de vordering(en) ter incasso over te dragen. Hierbij wordt opdrachtgever aansprakelijk gesteld voor de door HOR geleden schade alsmede de kosten voor alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassomaatregelen en rentekosten. Alle genoemde kosten zullen op opdrachtgever verhaald worden.

3.8 Na het verstrijken van de in artikel 3.5 genoemde betalingstermijn vervallen alle garantieregelingen zoals genoemd in artikel 6.

3.9 Indien opdrachtgever niet binnen vijf kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de factuur wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de (inhoud van) de factuur.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 HOR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van de door HOR gegeven of niet gegeven adviezen of informatie of opgelopen vertraging in de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan.

4.2 HOR kan op geen enkele wijze garanties geven ten aanzien van de geschiktheid van de kandidaat en is daarom op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het functioneren van de kandidaat. Dat geldt ook voor kandidaten waarvoor een assessment is afgenomen.

4.3 Opdrachtgever dient zelf te controleren of kandidaat beschikt over eventueel benodigde werkvergunningen en opleidingen/diploma’s

Artikel 5 Overige verplichtingen opdrachtgever en HOR

5.1 Indien een door HOR aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen 18 maanden na voordracht bij opdrachtgever of een groepsmaatschappij of op andere wijze feitelijk werkzaam is voor opdrachtgever of een groepsmaatschappij of voor een andere entiteit waarbij opdrachtgever of een groepsmaatschappij of een verbonden persoon een financieel belang heeft, ongeacht in welke functie, is opdrachtgever de in artikel 3.2 genoemde recruitmentfee verschuldigd aan HOR. Ook alle overige artikelen zijn dan van toepassing.

5.2 Opdrachtgever dient hetgeen is beschreven in artikel 5.1 binnen 5 werkdagen schriftelijk te melden aan HOR. Indien dit niet is gebeurd vervallen de garantieregelingen zoals genoemd in artikel 6.

5.3 Het is opdrachtgever of een groepsmaatschappij van de opdrachtgever niet toegestaan om (een) medewerker(s) van HOR in dienst te nemen op het moment dat deze werkzaam is voor HOR tot een jaar na uitdiensttreding bij HOR, ook niet indien het initiatief wordt genomen door de medewerker. Indien indienstneming plaatsvindt met toestemming van het management van HOR dan geldt hiervoor een honorarium van €25.000.

5.4 HOR zal geplaatste kandidaten niet actief voor een andere functie benaderen zolang deze werkzaam zijn bij de opdrachtgever.

5.5 Voor uitvoering van de opdracht zal HOR de grootste zorgvuldigheid in acht nemen. Uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is HOR geheimhouding verplicht in zake persoonsgegevens van kandidaten/betrokkenen. Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden aan HOR te retourneren zonder daarvan kopie te houden.

5.6 HOR zal alle door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst beschikbare informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden voor de uitvoering van de opdracht.

5.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door HOR voorgestelde kandidaten aan derden bekend te maken. Overtreding van dit artikel betekent dat opdrachtgever in strijd handelt met de geldende privacywetgeving. Eventuele sancties welke als gevolg daarvan worden opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens aan HOR, Opdrachtgever of derde partij worden volledig verhaald op de Opdrachtgever. Indien het delen van de gegevens van een door HOR voorgestelde kandidaat leidt tot een plaatsing bij deze derde- of een aan haar gelieerde partij, dan zal hiervoor een factuur worden gestuurd aan opdrachtgever ter waarde van 26% van het vaste jaarsalaris van de kandidaat met een minimum van €15.000.

Artikel 6 Garantie

6.1 Indien de arbeidsovereenkomst tussen kandidaat en opdrachtgever door één van de partijen voor ingangsdatum arbeidsovereenkomst of binnen de proeftijd wordt beëindigd door opdrachtgever wegens aantoonbaar disfunctioneren van kandidaat of op initiatief van de kandidaat, wordt de opdracht als niet afgerond beschouwd en zal HOR kosteloos (zie ook 6.1.2) alsnog zorgdragen voor de afronding van de opdracht. Overige kosten zoals eventuele assessments en advertentiekosten worden wel in rekening gebracht.

6.1.1 De garantieregeling is alleen van toepassing op de functie van de door HOR geplaatste werknemer die uit dienst getreden is binnen de gestelde garantietermijn en kan niet ingezet worden voor andere of vergelijkbare functies of een aangepast profiel ten aanzien van het profiel dat was opgesteld voor de aanvankelijke opdracht, en dient direct te worden verzilverd. Indien opdrachtgever geen direct gebruik maakt van deze regeling dan komt deze te vervallen. De betalingsverplichting blijft in dit geval van kracht.

6.1.2 Indien een vervangende kandidaat wordt aangenomen met een hoger salaris, dan wordt het verschil in recruitmentfee ten opzichte van het reeds gefactureerde bedrag alsnog in rekening gebracht.

6.1.3 Er is geen garantieregeling van toepassing op de vervangende kandidaat, de garantie is alleen van toepassing op de kandidaat waarvoor de factuur is betaald.

6.2 Op artikel 6.1 zijn de volgende voorwaarden van toepassing;

6.2.1 Opdrachtgever stelt HOR binnen 7 dagen na beëindiging arbeidsovereenkomst schriftelijk op de hoogte;

6.2.2 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst is niet het gevolg van; 6.2.2.1 Het wijzigen of niet nakomen van de arbeidsovereenkomst of andere afspraken door opdrachtgever; 6.2.2.2 Een fundamentele wijziging van de inhoud van de functie; 6.2.2.3 Afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname

6.2.3 Opdrachtgever heeft de factuur binnen de gestelde termijn betaald. Bij niet tijdige betaling komt artikel 6.1 te vervallen.

6.3 De situatie zoals beschreven in artikel 6.1 geeft opdrachtgever geen recht tot opschorting van betalingsverplichtingen

Laatste revisie: 07-05-24